NGHI THỨC SÁM HỐI HỒNG DANH 35 VỊ PHẬT !!!

04/08/2016 05:46:CH 0 bình luận

 

Sám hối là làm cho 3 nghiệp được thanh tịnh , nên cố gắng giữ đều đặn mỗi ngày thì công đức thật bất khả tư nghì.

Phàm Pháp có thể thêm chứ không nên thay đổi. Tu trì bất cứ Pháp Môn nào mà kiên định, tinh tấn chắc chắn có thành tựu.

 

 

 

 

(Đánh 3 tiếng chuông ,chắp 3 cây nhang trong 2 tay đưa ngang trán niệm như sau:)

TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN: (7x) 
Om ! Ram Xoá Ha

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN : (3x) 
Om xoa pha va, súd đa sạt va đạt ma xoa pha va súd đa hàm

HỘ THÂN CHÂN NGÔN: (7x) 
Om ! Si-Ram

AN ĐỊA THIÊN CHÂN NGÔN (7x): 
Na Mắc Sa măn ta Buýt đà năm, Om! Đuru Đuru Điri Điri Pơ-rít thi vi dê Xoá ha

NIỆM HƯƠNG: 
Nguyện thử diệu hương vân 
Biến mãn thập phương giới 
Cúng dường nhất thiết Phật 
Tôn Pháp chư Bồ Tát 
Vô biên Thanh Văn chúng 
Cập nhất thiết Thánh Hiền 
Duyên khởi quang minh đài 
Xứng tánh tác Phật sự 
Phổ huân chư chúng sanh 
Giai phát Bồ Đề tâm 
Viễn ly chư vọng nghiệp 
Viên thành vô thượng Đạo . 
(Xong cắm nhang lên và đọc tiếp bên dưới)

TÁN DƯƠNG PHẬT BẢO KỆ: 
Pháp Vương vô thượng tôn 
Tam giới vô luân thất 
Thiên Nhân chi Đạo Sư 
Tứ sanh chi từ Phụ 
Ư nhất niệm qui y 
Năng diệt tam kỳ nghiệp 
Xưng dương nhược tán thán 
Ức kiếp mạc năng tận . 
QUÁN TƯỞNG: 
Năng lễ, sở lễ tánh không tịch (Ý là lễ hướng tâm về Tính Không Thanh Tịnh) 
Cảm ứng Đạo giao nan tư nghì (Cảm ứng thông linh với Đạo khó bàn khó diễn tả) 
Ngã thử Đạo Tràng như Đế châu (Đạo Tràng ban thờ của mình như châu báu hào quang chói sáng) 
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung (Mười phương – 8 hướng cùng trên dưới – Chư Phật Hiện ra) 
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền (Từ trên đầu trên thân mình trước mặt cũng có chư Phật hiện ra) 
Đầu diện tiếp túc qui mạng lễ . (Tưởng tượng chân tay và đầu mình rập xuống đất lễ hướng chư Phật)

ĐẢNH LỄ: 
- Chí tâm đảnh lễ : Nam mô tận hư không biến Pháp giới Quá , Hiện , Vị lai thập phương chư Phật , Tôn Pháp , Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo . (1 lạy) 
- Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo Chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật , Long Hoa Giáo Chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật , Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát , Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát , Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát , Linh Sơn hội Thượng Phật Bồ Tát . (1 lạy) 
- Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật , Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát , Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát , Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát , Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát . (1 lạy) 
DƯƠNG CHI TÁN : 
Dương chi tịnh thủy 
Biến sái Tam Thiên 
Tánh không bát đức lợi nhân Thiên 
Pháp giới quảng tăng diên 
Diệt tội tiêu khiên 
Hoả diệm hóa Hồng Liên 
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát .(3 lần) 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

KHAI KINH KỆ : 
Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 
Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa .

NAM MÔ HỒNG DANH HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần) 
Đệ tử (tên … họ ….tuổi v.v…) xin thệ nguyện quy y khắp mười phương , trong mọi thời : ( Niệm 1 câu lạy 1 lạy) 
Nam mô quy y Kim Cang Thượng Sư . 
Nam mô Quy y Phật . 
Nam mô quy y Pháp . 
Nam mô quy y Tăng . 
Nam mô Như Lai , Ứng Cúng , Chánh Biến Tri , Minh Hạnh Túc , Thiện Thệ Thế Gian Giải , Vô Thượng Sỉ , Điều Ngự Trượng Phu , Thiên Nhân Sư , Phật , Thế Tôn . 
Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật . 
Nam mô Phổ Quang Phật . 
Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật . 
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật . 
Nam mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật . 
Nam mô Bảo Hỏa Phật . 
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. 
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật. 
Nam mô Bảo Nguyệt Phật. 
Nam mô Vô Cấu Phật. 
Nam mô Tài Công Đức Phật. 
Nam mô Thanh Tịnh Phật. 
Nam mô Ly Cấu Phật. 
Nam mô Thủy Thiên Phật. 
Nam mô Đại Thánh Thủy Thiên Phật. 
Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. 
Nam mô Chiên Đàn Hương Phật. 
Nam mô Đại Thông Quang Phật. 
Nam mô Bảo Đăng Quang Phật. 
Nam mô Vô Ưu Phật. 
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. 
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. 
Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. 
Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. 
Nam mô Đại Thông Quang Phật. 
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. 
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. 
Nam mô Thượng Đại Tinh Tấn Phật. 
Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. 
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. 
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. 
Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. 
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. 
(Có thể ngưng lễ lạy để tập trung tác bạch , sám hối phía sau:)

Nam mô Chư Đại A La Hán , Chư Toàn Giác , Chư Nhất Thiết Thắng Vương Quá Tu Di , Ma Ni Châu Bảo Liên Thường Trụ . 
Chí tâm đảnh lễ 35 Đức Phật sám hối cùng chư vị đáo bỉ ngạn , Chư Thù Thắng , Chư Toàn Giác , Chư Tối Thắng, thường trụ , thường trợ , thường hiện khắp 10 phương các cỏi chúng sanh , nay xin lắng nghe đệ tử tác bạch : 
- Trong hiện đời này, hoặc các đời trước, nhẫn từ vô thủy sanh tử luân hồi. 
- Con từng tạo các ác nghiệp , 
Hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo. 
- Con từng trộm các phẩm vật cúng dường lên chư Phật, lên Tăng Bảo mười phương, 
Hoặc tự mình lấy, hoặc bảo người khác lấy, hoặc thấy người lấy mình vui mừng theo, 
- Con từng phạm 5 tội vô gián, 
Hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo, 
Con từng phạm 10 điều bất thiện, 
Hoặc tự mình phạm, hoặc bảo người khác phạm, hoặc thấy người khác phạm mình vui mừng theo. 
- Do bị ngăn che bởi các ác nghiệp, con đã tạo cho mình và cho người biết bao chủng tử để phải đầu thai vào các nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vào nơi vô thần, giữa chốn biên địa, thành Thần trường thọ, hoặc chịu tật nguyền, mang các tà kiến, cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện của một vị Phật. 
VÀ NAY 
Đối trước chư Phật, các Đấng Chiến Thắng 
Hiện đã viên thành Nhất Thiết Chủng Trí 
Hiện đã viên thành Nhẫn Giác Từ Bi 
Hiện đã viên thành Nhân Chứng Như Thị 
Hiện đã viên thành Tri Kiến Toàn Giác 
Con chịu nhận tội và xin sám hối 
Từ nay xin hứa: sẻ không dấu diếm, không che đậy cùng không tái phạm các ác nghiệp nữa. 
Đối trước chư Phật , các Đấng Chiến Thắng con lại bạch rằng: 
Trong hiện đời này hoặc các đời trước , nhẫn từ vô thủy sanh tử luân hồi, 
Thiện căn nào mà con tạo được dù thật nhỏ nhặt như bố thí một miếng cơm thừa cho một súc sanh, 
Dù thiện căn nào mà con tạo được do nơi gìn giữ đức hạnh tinh chuyên , 
Dù thiện căn nào mà con tạo được do nơi nghiêm trì giới hạnh tinh tấn, 
Dù thiện căn nào mà con tạo được do nơi khai mở thiện tâm tứ chúng , 
Dù thiện căn nào mà con tạo được do nơi sanh khởi Bồ Đề Tâm Thức, 
Dù thiện căn nào mà con tạo được do nơi phát Tâm Nhất Thiết Chủng Trí, 
Do sự tích tập công đức này, của con và của chúng sanh 
Nay xin hồi hướng tất cả 
Lên nơi Tối Thượng bất khả thượng 
Lên nơi quá độ Tối Thượng 
Lên nơi thượng tầng Tối Thượng 
Lên nơi Tối Thượng Tối Thắng 
Và như thế con xin hồi hướng tất cả lên Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Noi gương các Đức Phật và các Đấng Tối Thắng trong quá khứ đã hồi hướng, 
Noi gương các Đức Phật và các Đấng Tối Thắng đời vị lai sẽ hồi hướng, 
Noi gương các Đức Phật và các Đấng Tối Thắng đời hiện tại đang hồi hướng, 
Và cũng như thế nay con xin hồi hướng . 
Con nay xin sám hối từng ác nghiệp và tùy hỷ mọi công đức , 
Khẩn cầu chư Thế Tôn chứng giám , độ trì cho con tinh tấn đến khi đạt được quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Trước các Đấng Chí Tôn của nhân loại hiện đời, 
Trước các Đấng Tri Tuệ Hải Hà vô lượng , nay con xin đảnh lễ quy y . 
(Sau đó có thể tùy hỉ tụng 1hay 3 biến Bát Nhã , 3 hay 7 biến Chú Vãng Sanh hoặc Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn + Trì Danh Lục Tự (niệm A Di Đà Phật) càng nhiều càng tốt) 
TỰ QUY Y PHẬT, ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SANH , THỂ GIẢI ĐẠI ĐẠO PHÁT VÔ THƯỢNG TÂM. (1 lạy) 
TỰ QUY Y PHÁP, ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SANH , THÂM NHẬP KINH TẠNG TRÍ HUỆ NHƯ HẢI. (1 lạy) 
TỰ QUY Y TĂNG ,ĐƯƠNG NGUYỆN CHÚNG SANH, THỐNG LÝ ĐẠI CHÚNG, NHẤT THIẾT VÔ NGẠI. (1 lạy) 
Hết .